Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad o.b.s. de Pendinghe

Elke basisschool wordt geleid door een directeur. Op o.b.s. de Pendinghe is dit Monique Inja. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school.

Naast de directeur is er het schoolbestuur, in ons geval de Stichting OOGG. Het schoolbestuur wordt ook wel het bevoegd gezag genoemd en is eindverantwoordelijke voor het beleid dat gevoerd wordt en de beslissingen die worden genomen. Alle openbare scholen in de gemeente Groningen vallen onder de Stichting OOGG (Openbaar Onderwijs Groep Groningen).

Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders zijn vertegenwoordigd.

De taken en bevoegdheden van de MR

De MR is de sparringpartner van de directie. De directie moet veel besluiten nemen om de school draaiende te houden en daarbij komen altijd belangen van anderen, leerlingen – personeel – ouders, aan de orde. Om de belangen van al die partijen in de gaten te houden moet de directie een aantal zaken verplicht bespreken met of voorleggen aan de MR.

De MR mag met de schoolleiding alle onderwerpen bespreken die de school betreffen (= initiatiefrecht). De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. De raad spreekt zowel voor leerlingen, personeel als ouders. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele medezeggenschapsraad nodig of instemming of advies van een geleding ( ouders of personeel) nodig, alvorens de besluiten rechtsgeldig kunnen worden uitgevoerd (de WMS = Wet Medezeggenschap Scholen).

Bij een aantal categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de hele MR. Dergelijke beslissingen zijn onder meer.

·         Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een schoolbestuur wil “overstappen” van traditioneel naar bijzonder onderwijs.

·         Vaststelling of wijziging van het schoolplan.

 

Adviesrecht heeft de hele MR bij een aantal andere categorieën van beslissingen die het bestuur van plan is te nemen. Daarbij valt te denken aan:

·         Aanstelling of ontslag van de schoolleiding.

·         Vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen.

·         Vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd.

 

Verreweg de meeste bevoegdheden worden door de MR als geheel uitgeoefend. De verschillende geledingen in de MR (en de directie) hebben immers één gemeenschappelijk belang: de school!

Leden worden voor vier jaren gekozen in de MR. Dit geschiedt per geleding, ouders of personeel.

Op het moment dat één of meerdere leden van de oudergeleding aftreden worden alle ouders schriftelijk opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de MR. Wanneer er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen worden MR-verkiezingen gehouden. De kandidaten presenteren zich schriftelijk aan de ouders die vervolgens kunnen stemmen op hun favoriete kandidaten. Voor het personeel geldt ongeveer hetzelfde maar dan alleen binnen hun eigen geleiding. Ouders hebben daarbij geen stemrecht.

Op dit moment is de samenstelling van de MR als volgt:
Sharon Lawson (voorzitter - brugfunctionaris)
Inge Pluim-Nielsen (secretaris – moeder van Emily Pluim uit groep 7)
Elias Kariman (vader  van Tayyeb Kariman uit groep 8)
John Span (leerkracht groep 8)
Geanique Hazenberg  (leerkracht groep 7)
Kawita Mohan (moeder van Shay en Yash Mohan, groep 4 en groep 7)
Het aantal leden van een MR wordt bepaald door de grootte van de school.

 
Bovenschoolse zaken

Naast een MR op schoolniveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bovenschools niveau. Met bovenschools niveau worden die onderwerpen bedoeld die niet alleen voor onze school gelden, maar voor meerdere school die onder OOGG vallen. Hierbij valt te denken aan zaken als Arbodiensten, spreiding van scholen door de gemeente en financiële zaken vanuit de overheid. De werkwijze en het doel van de GMR is gelijk aan die van de MR maar dan dus voor de hele gemeente. De gesprekspartner van de GMR is niet een directie, maar het College van Bestuur van OOGG. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen die zijn aangesloten bij de Stichting OOGG, meestal zijn deze vertegenwoordigers lid van een MR. Namens onze MR is Wilfred van Slooten vertegenwoordigd in de GMR.

Voor welke zaken kunnen ouders/verzorgers zich tot de MR wenden?

De MR houdt zich bezig met algemene onderwerpen, initiatieven, thema’s en problemen die voor de gehele school (of een groot deel daarvan) gelden. Hierboven stonden al een paar voorbeelden, maar denk bijvoorbeeld ook aan rookbeleid, ict-beleid en haal- en brengregelingen (hoe veilig is een schoolomgeving?). De MR waardeert het bijzonder als ouders en/of leerkrachten input leveren in de vorm van ideeën, suggesties, observaties, etc. Deze input maakt het voor de MR mogelijk om in te spelen op de actualiteit en op wat er leeft onder de leerlingen/leerkrachten/ouders.

Klachten van individuele leerlingen/ouders horen niet thuis bij de MR. Deze individuele zaken dienen allereerst besproken te worden met de betrokken leerkracht en mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is de volgende stap om de directeur te benaderen.

Wanneer ouders/verzorgers echter het idee hebben dat het (individuele) probleem van hun kind ook bij meerdere kinderen speelt en gesprekken met leerkracht en schoolleiding leiden niet tot het gewenste resultaat dan kunnen betrokken ouders/verzorgers zich wenden tot de MR.

Contact:

 

Voor vragen over of aan de MR kunt u contact opnemen met Sharon Lawson of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.